Page:Sibu Congkan1022-釋惠洪-石門文字禪-8-8.djvu/137

此页尚未校对


  祭鹿門燈禪師文

維皇宋建炎元年歳次丁未五月庚寅朔二十日特

敘復僧某謹以茗果之奠敢昭告于燈公禪師之靈

明安宗風續佛壽命幾絶而存至師大振芙蓉東去

隨至磻陽如道吾智而有石霜定惠既化遷住鹿門

如青林䖍而繼新豐雖牧萬僧如數三四觀其規模

寶覺是似重和改元髪僧宮寺褦襶之師包羞惜死

諂䛕之極遂拜黄冠師笑視之泚其面顔蘇嶺之下

寶坊幻出何以致之蓋其願力既孝其師又悌其兄

有光叢林不負佛恩凛然風神今成萬古薄奠在盤