Page:Sibu Congkan1027-晁補之-雞肋集-16-05.djvu/98

此页尚未校对


山夾山之右泝而入河以達冀州則禹時河入海


葢在碣石也地理志碣石在北平驪城縣西南計


勃海北距碣石五百餘里而河入勃海葢漢武帝

元光三年河徙東郡所更注也而言禹時河入勃


海何哉周定王五年河始徙見於周譜班固言之


又秦攻魏決河灌其都決處遂大不可復補去古


逾遠移徙難得而考而言禹釃二渠又何哉孟子


曰禹之治水水之道也歷三代無患以此自滎陽


下引河東南爲鴻溝以通宋鄭陳蔡曹衞濟汝淮