Page:Sibu Congkan1029-晁補之-雞肋集-16-07.djvu/54

此页尚未校对


少以氣自豪讀書不治章句獨慕古人竒節偉行


非常之功顧不合於時乃一混以酒文章勁健稱


其意氣云文忠公一代儒宗曼卿於補之輩行闊


四五詩工字妙不當從補之議當如文忠公語也


曼卿以天聖四年來令金山故詩為此邑人作者


多劉君一也如題張氏園亭詩云樂意相闗禽對


語生香不斷樹交花尤為佳句其地在邑東郭近


秦城古寺葢太宗時御史張公穆之别業園諸子


之所營也逮補之寓此葢七十年而荒墟廢址狐