Page:Sibu Congkan1035-晁補之-雞肋集-16-13.djvu/114

此页尚未校对


有来逺縣廢食與言問民而沒反席未安帝祗合


宫公薨訃聞徹尊往臨追胙故温公薨季秋甲戌


暮雪民憂歳寒相諺未褐聞諸道路信有斯言曰


公在天胡俾我寒以勞定國人曰宜享何以知之

家有公像生為民望其沒亦神公乎何憾悲者世


人尚饗


  館閣祭吕申公文


元祐四年月日具官某等謹以清酌庶羞之奠


致祭于故平章司空吕公之靈曰嗚呼大人之徳