Page:Sibu Congkan1036-晁補之-雞肋集-16-14.djvu/38

此页尚未校对


惟靈夙以恭恵嬪于先朝警戒之美宮闈所範宜


膺介福夀𦒱而康云何不淑奄忽淪謝歳月之吉


閟神有期視秩一品則惟古制尚其不泯歆此寵


榮嗚呼哀哉尚饗


  代尚書侍郎兩制祭樞宻趙公文


元祐四年月日某官某等謹以清酌庶羞之奠


致祭于故樞宻趙公之靈曰天之於人若絶而通


人之戚休天實與同國之方興視所生賢天將啟


之推往引還有煒其初以厚其名中勞苦之後使