Page:Sibu Congkan1036-晁補之-雞肋集-16-14.djvu/71

此页尚未校对行鄉黨自好者之比也公與補之先君厚故補之


所述公大節多嘗聞于先君之言若公平生施設


則有當時大人君子之所共知者編次懼不盡雖


親不愧也謹狀


  資政殿大學士李公行狀


崇寧元年正月己卯資政殿大學士右光禄大夫


知大名府兼北京畱守司事大名府路安撫使李


公薨訃聞上震悼詔輟視朝贈金紫光禄大夫官


子若孫六人且賻其家甚厚其孤祥祉袚褫𦒱次