Page:Sibu Congkan1037-晁補之-雞肋集-16-15.djvu/111

此页尚未校对葬其先人以書來曰汝翼家世得姓之久雖仕者


中㣲而吾祖以好施不為富聞於鄉吾父不以殖


為賴教子讀書汝翼用以得進士科為親黨榮自


汝翼之少時聞鄉人之長者二三君未嘗不往就


焉而吾子汝翼之所從遊也願以親銘累矣吾父


諱京世單州之碭山其為濟州之金鄉人自五世


祖而下卒以元豐五年七月七日年五十八葬以


元祐四年八月二十三日而其地則吾邑之髙平


鄉新興村從吾祖之兆也娶黎氏子四人汝翼其