Page:Sibu Congkan1037-晁補之-雞肋集-16-15.djvu/114

此页尚未校对


盡盜猝入其里指其居曰是出榖救人黄某者邪


或對曰然於是獨不犯其一毛而慰遣其家人有


男子跣而走盜執之遽紿曰我黄某子也亦得免


然自是其家滋益豐語人曰我無以致豐吾富疑


有命也年七十卒以元祐四年八月二十三日葬


於其縣之髙平鄉新興村其孫汝翼舉進士中第


今為雄州防禦推官知鳯翔府麟遊縣事嘗從補


之遊來求銘乃掇其事論之使㱕銘其壙中曰


世言治生祖白圭白圭曰智不足以權變勇不足