Page:Sibu Congkan1037-晁補之-雞肋集-16-15.djvu/127

此页尚未校对月丙辰也年五十有三君少孤教諸弟力後皆婚


宦有立貧仰食君者衆再娶皆段氏贈金吾衛大


將軍震之女三子希孟宣徳郎太學博士貫穿禮


經有師說亦贍於詞神宗所甞欲用為御史未及


而亾者也次希甫鄉貢進士次希說宣徳郎監安


樂鎮公事皆修潔而文一女夭六孫承誨銅鞮丞


承詡承詠承訟承諄承諤皆學矣以崇寧三年


二月甲寅葬于鄄城縣武成鄉招賢里從學士之


兆而希說與補之亞也故來求銘初君得疾逆旅