Page:Sibu Congkan1038-晁補之-雞肋集-16-16.djvu/15

此页尚未校对


用用鍾其慶於君以君登朝累遷通直郎配丁氏


封仙源縣君繼劉氏封仁夀縣君而仙源實生君

君諱輔字安國四嵗喪仙源哀慕如成人七嵗誦


書百巻能為人言其意中嘉祐二年進士第授挍

書郎司理濵州部使者郡守争欲出己門下遷義


烏令尉王錫輕且専一日無罪鞭其隸十輩皆不

服譁然欲起君聞往𠉀錫徐數隸罪収去錫曰微


君殆不濟雙林傅大士道塲嵗輸供至二百萬緡


提㸃刑獄元積中欲盡以助公君持不可猶取七