Page:Sibu Congkan1038-晁補之-雞肋集-16-16.djvu/20

此页尚未校对


自掠訊君言匿名書勿治而金何必井戸物茍未


白以屬吏可也後所司言金有從來王子文霍唐


臣張堯士趙衮以治郡亾狀得罪詔大中大夫以


上以歲舉堪知州一員今門下侍郎許公將首以


君應詔差知卭州事丞相吕公大防范公純仁亦


寖知君復欲用矣㑹君以疾致仕元祐四年十一


月庚午卒以某年月日葬于某縣某原娶張氏徳


安縣君有淑徳先君二年卒二子琦瀛州推官知


臨江軍録事叅軍珌舉進士志藝甚修而琦問學