Page:Sibu Congkan1039-汪藻-浮溪集-8-1.djvu/23

此页尚未校对


 表一篇均非文章之正軌謹稟承

聖訓槩從刪削焉乾隆四十六年二月恭校上

     總纂官内 閣 學 士紀 昀

      光 禄 寺 卿陸錫熊

     纂修官翰林院編修周永年