Page:Sibu Congkan1041-汪藻-浮溪集-8-3.djvu/112

此页尚未校对


浮溪集卷十三

     宋   汪   藻   撰

 内制

  上太上道君皇帝尊號玉冊文

靖康元年歲次丙午八月某甲子朔某日某甲子皇

帝臣某稽首再拜奉冊言臣聞道之大者理謝形容名

之尊者言絶稱謂矧脱屣萬乘粃糠唐虞獨超希夷事

出詮表欲贊之美孰爲端倪然應帝王之運者既同乎

人則殫臣子之誠者烏得無述恭惟太上道君皇帝陛