Page:Sibu Congkan1041-汪藻-浮溪集-8-3.djvu/129

此页尚未校对


于朕志亦良便于爾私可將省額合取分數下諸路提

刑司差官于轉運司所在州類試就今年八月上旬内

擇日引試其餘應合行事件並令禮部比附建炎三年

十二月二日指揮條具申尚書省于來年三月上旬擇

日殿試

  隆祐皇太后遺誥

吾自履宫闈于今三紀常懼菲薄不足以踵先后之懿

而格神靈之休乃晚年以來逢國多故二聖遐狩心常

衋然皇帝仁孝自天實同憂患雖在顚沛禮無缺違幸