Page:Sibu Congkan1042-汪藻-浮溪集-8-4.djvu/113

此页尚未校对


之歎耶宣和元年六月鄱陽汪藻借觀于寧國傳舎宣

和初余通守宣城時擇甫官寧國出此畫書其後比自

泉南移宣城過福唐擇甫復以示余則二十五年矣一

見如隔生事為感歎久之紹興癸亥季春朔新安汪藻

  長興周如愚殖齋説

余少時喜之壟上與知田者語其始過焉苗之芃芃然

者若孺子之起而欲立也其再過焉稼之嶷嶷然者若

成人之愿而欲進也三過焉穡之肅肅然者若壯夫之