Page:Sibu Congkan1044-汪藻-浮溪集-8-6.djvu/106

此页尚未校对


謨閣直學士知成都府入見除户部侍郎以子喪乞外


上曰卿宣力久其少安復除直學士知成都府言者以

公揺泉布法降充待制提舉亳州明道宫旣投閒築室

饒之東湖盡江山之勝大觀三年秋亟召除工部侍郎

數日改户部歲有大禮之費且倍經人為公慮公不取


于下不貸于中前期而辦會開封府李孝偁領詔獄以

公攝尹事剖決精明廷中皆指相示曰是故爲廂官者

其可犯耶稍稍引去拜本部尚書兼詳定一司敇令公


練習邦賦每檄在京庫務及移文諸路口授吏曰某所