Page:Sibu Congkan1044-汪藻-浮溪集-8-6.djvu/110

此页尚未校对


有法度後人用之輒享其便雖欲出意變更然卒不能

出公之意外也喜讀書爲文立成不屬藁亦未嘗引以

自名專用緣飾吏事故其所施爲卓犖過人如此有文

集三十巻妻趙氏清獻公抃之孫封安康郡君男六人

曰璹曰球皆前卒琰承奉郎餘尚幼女五人適某官胡

幹化亦前卒餘未行琰將以政和六年九月某日葬公

饒州鄱陽縣某鄉里之原以藻世姻知公爲悉使來問

銘故掇公平生行事之大者書之而系以銘銘曰

天之生材不妄付與惟與偉人則莫量數公方妙齡卽