Page:Sibu Congkan1044-汪藻-浮溪集-8-6.djvu/78

此页尚未校对


爲人剛明邃于經術與人交退然若不能言者而遇大

事一見其當然決意行之雖禍福死生陳前莫能移其

所守故使異域館逺客天子必以屬公而公亦必得其

要領在人主前論事衮衮援據精詳切中其忌諱皆人

所難言者人主未嘗不改容嘉納遭時變故上慨然起

公于流落之中意豈淺哉使天假之年其施設當如何

方嚮用公而公以不起聞矣宜天子追思不忘而形于

屢歎也公卒以建炎三年四月丁卯葬以其年七月甲

申其地在湖州烏程縣戴塢之原既𦵏八年而仲英遂