Page:Sibu Congkan1045-汪藻-浮溪集-8-7.djvu/110

此页尚未校对


諸子有憂色夫人語之曰而祖而父以㢘居官以貧為

樂吾習而安焉汝等忘先人之訓雖日致四方之珍吾

不樂也平時勉諸子以學戒諸女以順于是婚嫁甫畢

而夫人病矣紹興十八年十一月癸已卒于其子棟之

官舎得年五十有五子五人曰林右從政郎南州劒浦

縣丞曰材右迪功郎湖州司理參軍曰棟右迪功郎泉

州司户參軍曰埜未仕女二人長嫁宣敎郎趙善究前

卒次嫁右迪功郎向士晳孫男女合十三人以卒之十

六日戊申合葬于晉江之墓銘曰