Page:Sibu Congkan1045-汪藻-浮溪集-8-7.djvu/24

此页尚未校对


課子弟蒔花萬本以娛賓客一時臺閣之彦戚里之賢

交口譽君以文紀其實至無慮數百篇者君能自適其

適而有聞于世者也得年五十有三以政和二年某月

甲子殁牖下者君之始終可攷而無媿者也曰清河張

氏宜家嫓徳曰師禮師雄師愈嶷然為舉子之秀者君

之嬪息也女一人為進士張亨龍妻孫男女若曽孫合

十人者君之後將大而無窮也六年冬十有二月某甲

子卜其家百步曰西園之石者君之葬所年月也孔子

曰隠居以求其志行義以達其道君于志義幾于兩得