Page:Sibu Congkan1045-汪藻-浮溪集-8-7.djvu/68

此页尚未校对


役不已公劾之才狂妄希進并論其出使姦利狀上大

怒投之才千里外公既感上知遇遂言東南應奉且十

年如花石器用之物輸内府入權倖之家不為不足殫

財力事浮靡願一切罷之其言反覆深切因論提舉兩

浙常平徐鑄以糴本錢畀漕司製造廣東轉運使徐惕

以虚名羨財進奉後苑興作乞重寘之法帝不從公卧

家待罪詔起之因力請罷遷兵部尚書兼禮制局詳議

官知政和七年貢舉改工部月餘遷吏部吏部四選事

素繁猥其長率怠于省治吏得緣茲為姦公晨入坐曹