Page:Sibu Congkan1045-汪藻-浮溪集-8-7.djvu/70

此页尚未校对


帝貶貫環衛竄池州因命公持詔往曰使貫退聴而毋

傷上皇之心卿何以處之公頓首曰願陛下付臣勿以

為慮淵聖皇帝喜賜縑帛茗藥遣行公及上皇于淮陰

言國事泣下上皇亦泣因請間言童貫得罪天下今朝

廷正典刑惟陛下財幸上皇頷之遂宣詔童貫即日趨

貶所公侍上皇還京師遷兵部尚書靖康元年復請閒

以徽猷閣直學士提舉西京嵩山崇福宫建炎三年

兵明州明年屬疾上章請老遷宣奉大夫致仕十一月

某甲子卒于昌國縣蓬萊鄉春秋六十有六遺奏聞上