Page:Sibu Congkan1047-陳與義-增廣箋註簡齋詩集-4-1.djvu/14

此页尚未校对


簡齋先生年譜

        竹坡胡 䆁 仲孺 編次

元祐五年庚午先生以是年六月生於洛陽

政和三年癸巳時年二十四以䆁褐歸上舎第授文林郎八月充開 徳府教授有示朝城簿刘宣叔詩

政和四年甲午任開德教官有題刘路風月堂等詩

政和五年乙未在開德有江南春等詩

政和六年丙申八月解開德教官而歸

政和七年丁酉春晚入京有襄邑道中詩

政和八年戊戌留京師有雨詩云衮衮繁華地西風吹客衣至十月除辟雍録

宣和元年己亥爲辟雍録時年三十有示友詩云二十九年知己非今年依舊壯心違

宣和二年庚子春尚爲辟雍録有𭔃張元東詩云四歳冷官桑濮地三年羸馬帝王州継丁内艱憂

居汝州有聞葛工部冩經成詩