Page:Sibu Congkan1047-陳與義-增廣箋註簡齋詩集-4-1.djvu/16

此页尚未校对


建炎二年戊申正月自鄧往房州遇虜奔入南山抵回谷與孫信道夏致宏張巨山㑹于山中有唱

酬詩至春末岀山至青溪有石壁詩夏至均陽有聞王道濟䧟虜詩八月离均陽經髙舎度石城上岳陽有登楼詩云乾

坤万事集双𩯭臣子一謫今五年

建炎三年己酉留岳陽從使君王粹翁借後圃君子亭居之自号園公有春寒詩四月差知郢州有

和周尹賛詩五月避貴㓂入洞庭過君山泊宋田港復從華容道還有書事詩及与粹翁竒父唱酧詩九月别巴丘由南

洋抵湘潭有与其帥向伯共玉刚卯詩復自長沙過衡嶽有道中諸詩

建炎四年庚戌自衡嶽歷金潭下甘泉至邵陽過孔雀灘抵貞牟即紫陽山居焉有謝主人及逺軒

等詩五月聞赦有雷雨行六月次邢九思韻有倦遊我棄七年官之語至秋𬒳召以病辝不允自紫陽入邵州出石根遊

語溪之愚溪經道州上九疑度桂嶺登秦岩至賀州冬杪矣有詩云江南今歳无胡虜嶺表窮冬有雪霏

紹興元年辛亥春出賀溪泝康成過封州經五羊度𢈔嶺上羅浮歷漳州遊鴈山之天台至夏抵會

稽在所継除兵部貟外𭅺八月迁起居郎有喜雨及醉中䓁詩

紹興二年壬子春從駕來臨安有渡錢塘詩至武陵有夙㒷詩云西湖巳无金碧麗雨抹晴粧尚娱