Page:Sibu Congkan1060-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-03.djvu/78

此页尚未校对


窈窕雲房深復深層軒俄此快登臨卷簾一目遥山碧底

是高人逹觀心

  再題

  紹興庚辰冬予來謁隴西先生退而寓於西林

  院惟可師之舎以朝夕往來受教焉閱數月而

  後去可師始嘗爲一室於其居之左軒其東南

  以徙𠋣瞻眺而今鈆山尉李兄端父名之曰逹

  觀軒蓋取賈子所謂逹人大觀物無不可云者

  予嘗戯爲之詩以示可師旣去而遂忘之壬午

  春復拜先生於建安而從以來又舎于此者㡬

  月師不予厭也且欲予書其本末置壁間因取

  舊詩讀之則嵗月逝矣而予心之所至者未尺