Page:Sibu Congkan1062-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-05.djvu/82

此页尚未校对


晦庵先生朱文公文集卷第十一

封事紹興三十二年壬午夏六月丙子孝宗皇帝即位詔求直言秋八月公應詔上封事見文公年譜

   壬午應詔封事

八月七日左迪功郎監潭州南嶽廟臣朱熹謹昧死再拜

上書于皇帝闕下臣㳟惟太上皇帝再造區夏受命中興

憂勤㳟儉三十六年春秋未高方内無事乃深惟天下國

家之至計一旦而舉四海之廣天位之尊斷自宸𠂻傳之

聖子皇帝陛下㳟承慈訓應期御歷爰初踐阼曽未幾何

而設施注措之間𠩄以大慰斯民之望者新而又新曽靡

虚日其䂓摹固巳宏逺矣然猶且謙冲退託不以聖智自

居首下明詔以求直言此尤足以見帝王之高致知爲治

之先務也天下幸甚臣竊伏草茅深自惟念天下之大不