Page:Sibu Congkan1064-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-07.djvu/94

此页尚未校对


傷除接濟飢民一事常平司巳行措置惟有軍糧歳用二

萬七千五百一十三石並無窠名攴撥乞将淳熈六年

起米五千石并今年苗米檢放外餘數乞盡行撥賜充軍

糧及賑糶賑給攴用奉聖㫖令本路提舉常平司将所部

州軍應管常平義倉錢米通融寛數攴撥外更許本軍将

淳熈六年未起米並皆盡數存留充軍糧及賑糶等攴用

内糶到價錢令項樁管非奉朝廷指揮不得擅行攴使其

淳熈七年分來候見得實旱傷分數别行申取朝廷指揮

本軍除巳遵禀施行外今㩀星子都昌建昌縣申到檢放

通計八分四毫四絲所有今秋苗米𬋩催四萬六千五百

餘石除放八分四毫四絲計米三萬七千四百餘石外合

納米九千九十餘石竊縁本軍一年攴遣米計二萬七千