Page:Sibu Congkan1064-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-07.djvu/95

此页尚未校对


五百一十三石政使盡蒙撥賜上項米斛其扵歳計尚闕

攴遣若扵數内更令發起即其狼狽又将有不可勝言者

欲望聖慈矜憐孤逺特許盡數攴撥上件放外苗米與充

軍糧則一郡軍民不勝幸甚伏𠉀勑旨

  奏勸諭到賑濟人戸狀

照對本軍今歳旱傷細民闕食巳行下𬋩屬星子都昌建

昌縣勸諭到上戸張世亨等承認米糓賑糶接濟民間食

用巳行下逐縣告示上戸依所認數目椿𬋩在家伺𠉀差

官審實監糶去後續凖行在尚書戸部符九月十九日辰

時凖淳熈七年九月十三日勑中書門下省檢㑹昨凖乾

道七年八月一日勑節文訪聞湖南江西間有旱傷州軍

竊慮米價踴貴細民艱食理合委州縣守令勸諭有米斛