Page:Sibu Congkan1065-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-08.djvu/12

此页尚未校对


 利便

 一臣昨具奏乞照應元降指揮明降睿㫖住催淳熈八

 年四等五等殘欠官物未蒙施行而後来戸部勘當

 止将淳熈七年終殘欠住催扵是州縣日前雖已将

 八年秋米住催者皆復追催其未放者則其催督愈

 益嚴峻臣扵此時適以俟辠不敢復有陳論然竊獨

 病其深失朝廷命令之體其後乃聞軍器監主簿李

 嘉言請以臨安餘杭兩縣四五等戸八年苗稅比附

 徽饒州例亦行住催而陛下可之則又有以知凡此

 戸部之所行者皆非陛下之本心也盖所謂四等五

 等戸者非他也乃今日蒙𬒳糶濟之飢民陛下所爲

 焦心勞思傾囷倒廪(“㐭”換為“面”)而拯之扵溝壑之中者也夫以