Page:Sibu Congkan1065-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-08.djvu/82

此页尚未校对


 不復支絹日益貴以至今日而白着之科遂反爲一

 州無窮之害故建炎元年五月一日光堯夀聖憲天

 體道性仁誠徳經武緯文太上皇帝登極赦書有曰

 和預買法本支實價訪聞官司立價甚低或髙擡

 物價直凖折或以無實虚劵充数甚者直至受納未

 支本錢不遵條限前期起催急扵星火今来上供之

 𩔗欲依祖宗法其和預買有前項違戾守令并轉運

 司並以違制論加二等仍委提刑司覺察每歳扵依

 限後一月内具有無違戾奏聞不以實聞與同罪仰

 味大㢤之言則是太上皇帝再造之初聖慮之深固

 巳及扵此矣而兩聖相承扵今五十餘年迫以軍國

 之湏所資至廣卒未能有以仰稱睿謨預攴實價以