Page:Sibu Congkan1066-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-09.djvu/30

此页尚未校对


 怒其畨理縁柯壽祺未歸故將其妻阿童并男柯

 煥非理鍜煉並科斷徒罪闔郡之人莫不憐之按

 仲友在本州二年凢非理窘拾人户用刑輕重盡

 出私意並不遵守法令不法不公莫此爲甚聞者

 莫不切齒

 一據本州通判趙善伋申七月二十八日據諸指揮

 衆軍等狀自淳熈八年十月二十四日二十五日

 至目今支散五指揮軍兵糙白米每名𬒳專斗就

 厫裏各减退八升以致軍人缺少口食無處告訴

 不知上件减退米歸著去處今來日下支散八月

 衆軍冬衣聞得街巷皆言本州盡將納到堪好夏

 稅綿絹擔前去婺州換到麤綿紕絹各家老小