Page:Sibu Congkan1066-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-09.djvu/79

此页尚未校对


 不足鉛本三色上供錢除本州自來以省計通融支遣

 一萬五千九百七十餘貫外尚欠七千六十四貫並無

 户眼源流可催又有隆興二年増起經總制無額錢四

 千七百餘貫逐年收趂不上並是敷下諸縣巧作名色

 科罰人户供輸發納違法害民事属不便乞將上件錢

 除一萬五千餘貫本州依前通融支遣外其𠩄敷下諸

 縣七千餘貫及隆興二年増起無額虚數四千七百餘

 貫特賜减免仍乞指揮别撥一項錢物應副截支左翼

 軍官兵口食等用巳䝉聖慈開允行下本路漕司相度

 今經日乆未委本司巳未申奏以致未得早被蠲貸之

 恩臣今在任將及一考逐時稽攷本州財計見得自去

 年四月以來節次行下諸縣不得妄行科罰而𠩄有上