Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/134

此页尚未校对


慶元庚申正月二十四日晦菴病叟書贈張彦恱黄某

   周深父更名序

水之深者淵回澄澹人莫能測其源底之所極其或未然

則必濬之而後深此理之必然也深父更名以避前聖其

意則巳善矣而其所欲名者又即其字而得夫所以深之

之道焉豈不又甚可嘉也哉自今以往因稱有警而日有

以深乎其内使相與遊者但見其淵回澄澹有異扵前而

莫際其極是則深父之果能爲深而不負乎此名也夫慶

元庚申閠月𥘉吉晦菴病叟書

   贈筆工蔡藻

予性不善書尤不能用兔毫弱筆建安蔡藻以筆名家其

用羊毫者尤勁徤予是以恱之藻(⿱艹石)去此而游於都市蓋