Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/46

此页尚未校对


何如予時未識允中而以擇之之言知其爲人也則應

諾明年擴之亦來視其志與其才信乎其如擇之之言也

自是從予遊今四五年矣徐深察之則其爲人蓋晦外而

明於内樸外而敏其中是以予有取焉今年還自呉中過

予潭溪之上留語三日則聞見益廣而將有以充其才矣

間請予文以序其字顧予言何足取然嘗聞之動静相循

如環無端而聖賢之學必主乎諍蓋火之𪧐者用之壯水

之滀也决之長其理然也擴之誠自病其才之未充而欲

卒大之耶則亦反其本務其實而巳矣擴之唯唯遂書以

授之乾道壬辰九月丙午新安朱熹序

   資治通鑑綱目序

先正温國司馬文正公受詔編集資治通鑑旣成又撮其