Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/48

此页尚未校对


使夫𡻕年之乆近國統之離合辭事之詳略議論之同異

通貫曉析如指諸掌名曰資治通鑑綱目凡(⿱艹石)干卷藏之

巾笥姑以𥝠便撿閱自備遺忘而巳(⿱艹石)兩公述作之本意

則有非區區所敢及者雖然𡻕周於上而天道明矣統正

於下而人道定矣大綱槩舉而監戒昭矣衆目畢張而㡬

微著矣是則凡爲致知格物之學者亦將慨然有感於斯

而兩公之志或庶乎其可以黙識矣因述其指意條例如

此列於篇端以俟後之君子云乾道壬辰夏四月甲子新

安朱熹謹書

   八朝名臣言行録序

予讀近代文集及記事之書觀其所載國朝名臣言行之

迹多有𥙷於世教然以其散出而無統也旣莫究見始終