Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/114

此页尚未校对


謂承流宣化爲何等事是以其地今爲王𡈽數百年而舊

俗未盡革論者因鄙夷之以爲是果不足以與中國之聲

教其人盖深恥之而未有以雪也淳熈八年今帥守韓侯

始以經略使察廉表行州事而天子許之至則爲之正田

畆之籍薄塩米之征教之以耕耨灌漑之法而絀其官吏

之無狀者民業旣有經矣然後日爲陳說禮義廉恥之意

以開曉之旣又表其從化之民以厲其不率教者出入阡

陌勞來不怠行之朞年民吏浹和俗以一變化外𥠖人聞

風感慕至有願得供田稅比省民者於是侯亦自喜其政

之成而幸其民之不我違也乃取莊生濠上之語作知樂

之亭於放生池上北望觀闕於雲天縹緲之間以爲𡻕時

瞻佇祝延之地且曰其使邦人士女嘉辰勝日有所詠歌