Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/126

此页尚未校对


又記其作興本末如此使來者有考焉淳熈十年癸𫑗𡻕

五月丁𫑗新安朱熹記

  鄂州社稷壇記

淳熈十年春朝奉郎知鄂州事新安羅侯願以書來曰吾

州羣祀之壇始在中軍寨去年秋通守清江劉君清之至

而往謁焉視其地𥚹迫洿下燎瘞無所不稱藩國欽崇命

祀之意且念比年郡多水旱札瘥之變意其咎或在是則

言於州請得度地更置如律令巳而劉君行州事遂以屬

録事參軍周明仲行視得城東黄鶴山下廢營地一區東

西十丈南北倍差按政和五禮畫爲四壇而屬其役事於

兵馬監押趙伯烜作治未半而願適承乏又屬都監王椿

董之以速其成焉某月壇成東社西稷居前東風伯雨師