Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/18

此页尚未校对


足以供徒𠋣館宇之䆳啓處之適足以寜燕休圖史之富

足以娯心目而幽人逸士往來於東阡北陌者足以析名

理而啇古今又不待接於耳目而知侯之樂有在乎是也

是以承命不辭而記其意如此如天之福異時𫉬從遊於

堂上尚能爲侯賦之紹興三十年十二月乙卯

   建寜府學游御史祠記

故監察御史游公先生諱酢字定夫此邦之建陽人而河

南程氏之髙第弟子也徽廟𥘉爲御史未㡬去爲郡江淮

間又退而閒居以卒隆興𥘉元𡻕在癸未先生之殁於是

四十有一年矣今敷文閣待制延平陳公實爲此邦謂徳

學之盛有如先生者而無祠於其鄊之學非獨鄊人子弟

之過長民者亦有罪焉乃爲堂於府學之東偏立像致祠