Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/34

此页尚未校对


聖賢旣逺此學不傳及程氏兩先生出而後學者始得復

聞其說顧有志焉者或寡矣若吾友㑹稽石君子重則聞

其說而有志焉者也故嘗以克名齋而屬予記之予惟克

復之云雖若各爲一事其實天理人欲相爲消長故克已

者乃所以復禮而非克已之外别有復禮之功也今子重

擇於斯言而獨以克名其室則其於所以求仁之要又可

謂知其要矣是尚奚以予言爲哉自今以往必將因夫所

知之要而盡其力至於造次顛沛之頃而無或怠焉則夫

所謂仁者其必盎然有所不能自巳於心者矣是又奚以

予言爲哉顧其所以見屬之勤有不可以終無言者因備

論其本末而書以遺之幸其朝夕見諸屋壁之間而不忘

其所有事焉者則亦庶乎求仁之一𦔳云爾乾道壬辰