Page:Sibu Congkan1094-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-37.djvu/47

此页尚未校对


此相表裏云乾道九年秋八月辛酉朔新安朱熹記

   南劒州尤溪縣學記

乾道九年九月尤溪縣修廟學成知縣事㑹稽石君𡼖以

書來語其友新安朱熹曰縣之學故在縣東南隅其地隆

然以髙靣山臨流背囂塵而挹清曠於處士肄業爲宜中

徙縣北源上後又毁而復𥘉然其復也士子用隂陽家說

爲門斜指寅𫑗之間以出而自門之内因短就狹遂無一

物不失其正者𡼖始至而病焉顧以斆學之𥘉未遑外事

𡻕之正月乃始撤而新之旣使夫門堂齋序庫𢈔庖湢無

一不得其正而又度作重屋于堂之東以奉先賢以尊古

訓唯殿爲因其舊然亦繚以重櫩嚴其陛楯而凡像設之

不稽于古者則使視諸太學而取正焉靡金錢蓋四十萬