Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/110

此页尚未校对


有曰新之功矣淳熈八年九月丁丑新安朱熹謹記

   䟦陳微猷墓誌銘後

秦丞相用陳公爲淮西帥蓋將付以𫟪事公以其意叵測

力辭不就頃年公再罷番陽熹見公考亭𥝠第公爲熹言

此甚詳今不能盡記其曲折也淳熈辛丑中冬乙亥因觀

汪公所撰誌銘書此以𥙷其闕時汪公薨巳七年而敬夫

明仲亦巳下世令人悲慨之深新安朱熹書公孫坦藏

   周子通書後記

逋書者濂溪夫子之所作也夫子姓周氏名惇順字茂叔

自少即以學行有聞於世而莫或知其師傳之所自獨以

河南兩程夫子嘗受學焉而得孔孟不傳之正統則其淵

源因可槩見然所以指夫仲尼顔子之樂而發其吟風弄