Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/115

此页尚未校对


 中玉商議早聞朝廷厚設儲備熈寜中本路截撥及别路般來錢米并因大荒放稅及虧却課利蓋累百距萬

 然於救饑𥘉無𢇁毫之益者救之遅故也願兄早留意又乞與漕司商量今𡻕上供斛米皆未宜起發兄自二

 月間奏乞且遅留數月起發徐觀𡻕熟至六月起未遅免煩他路般運賑濟如此開述朝廷必不訝荷知眷之

 深輒爾僣言想加恕察不一某皇恐

   䟦李後主詩後

平叔任散誕夷甫坐論空豈悟昭陽殿遂作單于宫此陶

隱居託魏𣈆以諷蕭梁之詩也當時不悟竟蹈覆轍其爲

監益以明矣而違命李侯乃復以無生混茫者亡其國

何哉道學不明人心不正詖滛邪遁之說肆行而莫之禁

也嗚呼痛哉

  熹觀汪伯時所藏李後主手冩詩歎息書此潘叔昌

  訪熹釣臺因書贈之淳熈辛丑十一月十八日