Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/45

此页尚未校对


耀鄊使貧民𡻕以中夏受粟於倉冬則加息什二以償𡻕

小不𭣣則弛其息之半大侵則盡弛之期以數年子什其

母則惠足以廣而息可遂捐󠄂以予民矣行之累年人以爲

便淳熈辛丑熹以使事入奏因得條上其說而孝宗皇帝

幸不以爲不可即頒其法於四方且詔民有慕從者聽而

官府母或與焉徳意甚厚而吏惰不恭不能奉承以布于

下是以至今㡬二十年而江浙近郡田野之民猶有不與

知者其能慕而從者僅可以一二數也是時南城貢士包

揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)方客里中適得尚書所下報可之符以歸而其學徒同

縣呉伸與其弟倫見之獨有感焉經度乆之乃克有就遂

紹熈甲寅之𡻕發其𥝠榖四千斛者以應詔㫖而大爲

屋以儲之涖事有堂燕息有齋前引兩廊對列六𢈔外爲