Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/47

此页尚未校对


而不肯爲者有所羞愧勉慕而興起焉則亦所以廣先帝

之盛徳於無窮而又以少致孤臣泣血號穹之慕也慶元

丙辰正月巳酉朱熹記

   平江府常熟縣學吳公祠記

平江府常熟縣學呉公祠者孔門髙第弟子言⿲亻丨匽 -- 偃子游之

祀也按太史公記孔門諸子多東州之士獨公爲呉人而

此縣有巷名子游有橋名文學相傳至今圖經又言公之

故宅在縣西北而舊井存焉則今雖不復可見而公爲此

縣之人蓋不誣矣然自孔子之没以至于今千有六百餘

年郡縣之學通祀先聖公雖以列得從腏食而其鄊邑乃

未有能表其事而出之者慶元三年七月知縣事通直郎

㑹稽孫應時乃始即其學官講堂之東偏作爲此堂以奉