Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/53

此页尚未校对


  周户曹之妹其家清貧其人年長貧則不驕長則

  諳事爲瑞奴等之慮尺欲如此書尾又云周氏雖貧

  然舉家好善故就之男女可無慮

予嘗讀陳忠肅公之文觀其述巳之志稱人之善未嘗不

推而决諸義利取舎之間於是知公之所以常胷中浩然

前定不疚者其所自得蓋有在也孟子曰欲知舜與跖之

分無他利與善之間耳又曰生亦我所欲義亦我所欲二

者不可得兼舎生而取義也陳公之學蓋得諸此惟其察

而精之也人毫芒是以擴而充之也塞宇宙善觀此帖者

亦足以識其㡬矣帖藏邯鄲賈元放家元放文學議論有

餘又通當世之務而砥礪廉隅不爲苟合其亦深有得於

斯歟隆興甲申十月九日新安朱熹謹書