Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/54

此页尚未校对


   䟦胡文定公詩

  手握乾坤殺活機縱横施設在臨時蒲堂兎馬非龍

  象大用堂堂總不知 踏遍江南春寺苔野雲蹤跡

  去還來如今宴坐孤峯頂無法可傳心自灰 祝融

  峯似在城天萬古江山在目前湏信死心元不死夜

  來明月又重圓 明公從小便超群佳句流傳繼碧

  雩聞道别來諸念息定將何法退魔軍 十年音信

  㫁鴻鱗夣想雲居頂上人香飯可能長自飽也應

 濟百千身

右胡文定公答僧五詩公子侍郎所書以授墳僧妙觀而

妙觀之所摹刻也儒釋之間蓋有所謂毫𨤲之差者讀之

者能辨之則庶乎知言矣乾道乙酉十一月庚午新安朱