Page:Sibu Congkan1095-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-38.djvu/96

此页尚未校对


林向氏刻寘白鹿洞之書堂以示學者淳熈庚子開基節

日新安朱熹謹書

   䟦陳居士傳

熹少讀龜山先生文集固巳想見居士之爲人今得鄧生

綯所携墨本觀之又見了翁道鄊游察院李丞相張侍郎

諸前輩稱述之盛如此不勝慨歎夫居士之爲人蓋子夏

所謂雖曰未學吾必謂之學者先生猶歎其莫有開導而

輔成之者吾儕小人姿本薄惡其可不汲汲於學問以矯

厲而切磋之邪因敬書其後旣以自警且以視諸同志云

淳熈庚子季春壬申新安朱熹書於南康郡舎之拙齋

   䟦徐誠叟贈楊伯起詩

熹年十八九時得拜徐公先生於清湖之上便𫎇告以克