Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/117

此页尚未校对


萬一而荒淺昧陋趣録之際又不能無失其深微之意三

復以還不勝悚愧然觀壷隱好學自强樂善不倦乃至於

此熹雖不及識面而於此亦足以窺其所存矣因竊記其

後而歸之逹材昆弟其亦寳藏敬守精究而勉學焉以無

忘前人之訓慶元庚申二月八日新安朱熹謹書

   䟦𡊮州萍鄉縣社倉記

萍鄉胡君安之來學於余一日致其鄉人士君子之意欲

余爲之記其社倉之役及扣其詳則出是書一卷曰此邑

士鐘君詠之所爲也是倉之成鍾君及彭君公脩實有力

焉故所豋載詳悉如此余固嘉其敏於事而又能述以文

也因念紹熈甲寅之𡻕赴鎮長沙道出兹邑邑之士子導

余以觀於其學而請記之及行堂序間則旣有亡友劉君