Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/118

此页尚未校对


清之之刻在焉余拱而讀顧而歎曰羙哉乎子澄之言也

諸君日誦而時省之則亦無以余言爲矣即謝去不敢爲

而諸生至今猶有望於余也矧曰是倉之成旣出鍾君之

手而此文又出其筆則亦何以異於學之有記而復何待

於余言哉又况天下之事是非得失固有定在而其盛衰

興廢亦有繋於時𫝑而不可常者顧余之衰謝淪落徒足

以爲是倉之累而不足以増其重諸君亦何所頼而求之

若是其勤耶爲諸君計莫若具刻鍾君之記以示後人使

讀之者有以知其成之之不易如此而不忍壞焉斯亦足

矣胡君告歸因䟦其尾以授之且以𭔃謝庠序諸君使母

忘子澄之教也慶元庚申二月辛巳春分晦菴病叟朱熹