Page:Sibu Congkan1096-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-39.djvu/123

此页尚未校对


父之欲使夫人飬是母也將使如何而飬之耶予聞之母

嫁而子從者繼父爲之築廟於家門之外使其子祀之而

妻不敢與焉說者以爲恩雖至親族巳絶矣夫不可二故

也此則是嫁母者生不可以入于廟死不可以祔于廟而

亦不可以飬於家矣爲之子者率其婦子就母之家或舎

其側而飬之則於禮也其節矣乎或曰此爲母之有家者

言之則可矣不幸而無以爲家則如之何築室于外可也

   書張伯和詩詞後

右紫微舎人張伯和父所書其父子詩詞以見屬者讀之

使人𡚒然有擒㓕讎虜掃清中原之意淳熈庚子刻置南

康軍之武觀以示文武吏士

   䟦徐𮪍省所篆項王亭賦後